pháp luật, Quản trị

Sự liên tục của hành pháp và quyền lực hành chính

Title: Sự liên tục của hành pháp và quyền lực hành chính
Authors: Phạm, Hồng Thái
Keywords: Hành pháp;Quyền lực hành chính
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Theo quan niệm phổ biến hiện nay trong các sách báo chính trị – pháp lý ở trong và ngoài nước, cơ cấu quyền lực nhà nước của bất kỳ quốc gia hiện đại nào cũng đều bao gồm 3 nhánh quyền lực: quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Mỗi nhánh quyền lực có những đặc thù riêng vốn có của nó, những đặc thù đó do chính đời sống nhà nước, đời sống xã hội quyết định, nói cách khác, do chính các quan hệ chính trị – xã hội quyết định. Mỗi nhánh quyền lực đều được trao cho những thể chế nhà nước nhất định thực hiện bằng những phương thức khác nhau. Quyền lập pháp được trao cho cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân thực hiện – Quốc hội, Nghị viện, hay tên gọi khác. Quyền lực hành pháp có thể trao cho Tổng thống ở những nước theo chế độ Tổng thống – chế độ hành pháp một đầu, hoặc cả Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ – chế độ hành pháp hai đầu thực hiện. Quyền lực tư pháp được trao cho toà án và cả những thể chế khác thực hiện, nhưng trung tâm thực hiện quyền tư pháp là toà án, không có toà án thì không có tư pháp.
Description: 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20339
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)
Advertisements
pháp luật, Quản trị

Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện ở nước ta hiện nay

Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện ở nước ta hiện nay
Authors: Trịnh, Tuấn Thành
Keywords: Hành chính nhà nước;Quản lí hành chính;Tổ chức hành chính;Ủy ban nhân dân
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 87 tr.
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước hiện nay: quan niệm, vai trò, đặc điểm tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện. Đánh giá thực trạng, cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động của UBND cấp huyện. Phân tích những yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện. Qua đó đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện: hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện, tăng cường giám sát hoạt động của UBND cấp huyện, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức UBND cấp huyện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12087
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
pháp luật, Quản trị

Tổ chức chính quyền và hành chính của nước Đại Việt dưới Thời Lý (1009-1225)

Title: Tổ chức chính quyền và hành chính của nước Đại Việt dưới Thời Lý (1009-1225)
Authors: Đỗ, Đức Hùng
Keywords: Tổ chức chính quyền;Đại Việt;Thời Lý
Issue Date: 2001
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 12 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20481
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)
pháp luật, Quản trị

Chức vụ và thẩm quyền chức vụ trong cơ quan hành chính nhà nước

Title: Chức vụ và thẩm quyền chức vụ trong cơ quan hành chính nhà nước
Authors: Phạm, Hồng Thái
Keywords: Chức vụ;Thẩm quyền chức vụ;Cơ quan hành chính Nhà nước
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 2
Abstract: Bài báo phân tích các khái cạnh chức vụ nhà nước trong bộ máy hành chính nhà nước, đưa ra khái niệm thẩm quyền chức vụ nhà nước, phân biệt chức vụ chính trị, chức vụ quyền lực hành chính, chức vụ chuyên môn và phân tích mối liên hệ giữa các chức vụ, chỉ ra tính chất, đặc thù, giới hạn thẩm quyền, vị trí, vai trò, thẩm quyền của từng loại chức vụ nhà nước trong cơ quan hành chính nhà nước.
Description: tr. 67-73
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56845
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections: Legal Studies
Quản trị

Quyết định hành chính nhà nước – Một số vấn đề lý luận

Title: Quyết định hành chính nhà nước – Một số vấn đề lý luận
Authors: Phạm, Hồng Thái
Keywords: Quyết định;Hành chính nhà nước;Lý luận
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 29;Số 2
Abstract: Bài báo phân tích các quan điểm khoa học của các nhà khoa học trong và ngoài nước về quyết định hành chính nhà nước và đưa ra quan điểm mới về quyết định hành chính nhà nước, các đặc điểm và hiệu quả của quyết định hành chính nhà nước.
Description: tr. 35-43
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56213
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections: Legal Studies
báo đài, Phật giáo

Báo chí Phật giáo những năm 1954-1975

Title: Báo chí Phật giáo những năm 1954-1975
Authors: Nguyễn, Đại Đồng
Keywords: Báo chí;Phật giáo;Thời kỳ 1954-1975
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học – Số 3/2010; 3 tr. ; TNS07940
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53693
Appears in Collections: Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)
báo đài, Việt Nam Học

Báo chí Phật giáo những năm 1947-1954

Title: Báo chí Phật giáo những năm 1947-1954
Authors: Nguyễn, Đại Đồng
Keywords: Báo chí;Phật giáo
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học – Số 2/2010; 3 tr. ; TNS07919
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53669
Appears in Collections: Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)