Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của Albert Camus

Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của Albert Camus

Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của Albert Camus

Nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu về biểu tượng nghệ thuật cũng như vai trò của nó trong ba tác phẩm của tác giả Albert Camus là Kẻ xa lạ, Dịch hạch, Sa đọa. Khảo sát và phân tích ba tiểu thuyết trên để làm sáng tỏ tính biểu tượng là một nét phong cách nghệ thuật độc đáo của Camus, đó là biểu tượng về không gian, thời gian và một số hình ảnh biểu tượng khác. Khẳng định vai trò của biểu tượng nghệ thuật trong việc thể hiện tính cách nhân vật và tư tưởng tác giả trong các tiểu thuyết của Camus. Trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý cho độc giả về cách đọc biểu tượng đối với các tiểu thuyết của nhà văn Camus nói riêng và tiểu thuyết phương Tây hiện đại nói chung.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17389

Khảo sát và đánh giá vai trò của vi sinh vật trong môi trường nhiễm chất da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Khảo sát và đánh giá vai trò của vi sinh vật trong môi trường nhiễm chất da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Khảo sát và đánh giá vai trò của vi sinh vật trong môi trường nhiễm chất da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Vi sinh vật tại khu vực nhiễm chất da cam/dioxin trong sân bay Đà nẵng (bao gồm khu vực lưu giữ chất độc trước đây và hồ gom nước mưa từ khu nhiễm của sân bay) được khảo sát để đánh giá ảnh hưởng của chất độc tại đây. Kết quả cho thấy số lượng vi sinh vật thuộc các nhóm sinh trưởng khác nhau đều giảm một cách đáng kể, đặc biệt trong khu vực lưu giữ chất độc. Ảnh hưởng của chất độc được thể hiện rõ qua việc so sánh các mẫu có độ nhiễm độc khác nhau, trong đó số lượng tế bào của mỗi nhóm vi sinh vật tỷ lệ nghịch với mức độ nhiễm độc của môi trường. Vi khuẩn hiếu khí, vi nấm và vi khuẩn kỵ khí khử nitrate là các nhóm có số lượng tế bào cao nhất, đồng thời thể hiện tính thích nghi cao với môi trường ô nhiễm, đặc biệt nhóm vi khuẩn hiếu khí có tỷ lệ tế bào sử dụng cơ chất carbazol rất cao (tới 50%). Các nhóm vi sinh vật này do vậy có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân huỷ sinh học tại môi trường ô nhiễm, đồng thời là nguồn vi sinh vật quý giá có giá trị ứng dụng cao trong việc làm sạch các nguồn ô nhiễm PAH khác

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6142

 

4-4518911032014081429.jpg

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay

Chủ nghĩa duy vật biện chứng;Diễn biến hòa bình;Lý luận chính trị;Trường quân đội nhân dân;Giáo dục chính trị,

The role of the faculty of political theory in the schools Vietnam People’s Army in preventing “peaceful evolution today”

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8978

Nghiên cứu dạy và học Tiếng Pháp du lich tại khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu dạy và học Tiếng Pháp du lich tại khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu dạy và học Tiếng Pháp du lich tại khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Research on teaching and learning French for tourism in French Department of Language and Culture – University of Languages and International Studies- Vietnam National University.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8987