Tư tưởng chính trị phương Tây cổ đại : Đề tài NCKH. CB.01.34

Tư tưởng chính trị phương Tây cổ đại : Đề tài NCKH. CB.01.34

Hướng tới việc phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy môn “Lịch sử các học thuyết Chính trị” Đề tài đưa ra cái nhìn tổng quát về tư tưởng chính trị Phương Tây thời kỳ cổ đại trong tiến trình hình thành và phát triển của nó. Cụ thể là điều kiện hình thành và phát triển của tư tưởng chính trị Hy Lạp-La Mã cổ đại, giới thiệu những nhà tư tưởng và những học thuyết cơ bản của họ. Từ đó có thể tìm thấy giá trị khoa học trong nhận thức hiện thực chính trị đương đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22851

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý(GIS) tỉnh Phú Thọ phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý(GIS) tỉnh Phú Thọ phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp luận xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý cơ bản tỉnh Phú Thọ. Xây dựng các lớp cơ sở dữ liệu chuyên đề về sinh thái tài nguyên môi trường. Phát triển các ứng dụng GIS bằng việc cập nhật, truy cập, và xử lý thông tin nhằm phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường của tỉnh theo hướng phát triển bền vững: thu thập và tổng hợp tài liệu có liên quan đến đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cơ sở khoa học và phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, nghiên cứu lựa chọn giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường, đánh giá khái quát tài nguyên – môi trường tỉnh Phú Thọ, xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh Phú Thọ, xác định các chuyên đề về sinh thái tài nguyên – môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên đề sinh thái tài nguyên môi trường.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9114

Quá trình phát triển kinh tế – xã hội Philippin giai đoạn 1966 – 1986 : Trong thời kỳ cầm quyền của Tổng thống F. Marcos

Quá trình phát triển kinh tế – xã hội Philippin giai đoạn 1966 – 1986 : Trong thời kỳ cầm quyền của Tổng thống F. Marcos

Đi sâu phân tích đánh giá quá trình phát triển của Philippin trên lĩnh vực kinh tế – xã hội trong mối quan hệ tác động biện chứng giữa hai yếu tố này đồng thời không thể tách biệt chúng với các yếu tố khác: chính trị, địa lý, văn hoá. Đặc biệt là tình hình chính trị của Philippin trong những năm 1966 – 1986 đã chi phối mạnh mẽ đường lối, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của nước này.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15263

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Tổng quan các vấn đề lý luận về ô nhiễm Mangan trong nước. Xác định nồng độ mangan trong nước giếng khoan tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính khả thi của đề tài.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8149