Trung Hoa, Văn Hóa

跟牛、羊、猪、犬等动物有关的汉字构字 及其文化含义研究 = Nghiên cứu cấu tạo và hàm ý văn hóa của các chữ Hán có liên quan đến các động vật ngưu, dương, trư, khuyển. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

跟牛、羊、猪、犬等动物有关的汉字构字 及其文化含义研究 = Nghiên cứu cấu tạo và hàm ý văn hóa của các chữ Hán có liên quan đến các động vật ngưu, dương, trư, khuyển. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

130 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Ngôn ngữ Hán — Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
第一章:汉字概说 – 从中国的文字、文化起源展开,在宏观上对中国的文字和构字规律进行研究。为第三章的深入研究做好准备工作。第二章:与牛、羊、猪、犬等动物有关的汉字构字及其文化含义- 从“牛、羊、猪、犬”等字的字源、字义展开,深入研究它们的字义和它们作为部件的构字统计和含义。第三章:研究结果在汉字教学中的应用 – 对越南学生学习现代汉语与牛、羊、猪、犬有关的汉字实际考察,并对越汉字教与学提出相应建议。
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40256

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s