nghệ thuật, Tôn Giáo, Văn Hóa

Đặc trưng văn hoá Hoa Kỳ : Đề tài NCKH. QG.02.22

Đặc trưng văn hoá Hoa Kỳ : Đề tài NCKH. QG.02.22

Khái quát lịch sử văn hoá Hoa Kỳ qua 4 thời kỳ : Văn hoá Hoa Kỳ thời kỳ trước Colombo, thời kỳ thuộc địa, từ 1776 đến Nội chiến 1861-1865, từ 1865 đến 1945 và từ 1945 đến nay. Tìm hiểu và phân tích những yếu tố hình thành nên văn hoá Hoa Kỳ – một nền văn hoá đa dạng: văn hoá bản địa – văn hoá thổ dân Mỹ, truyền thống Châu Âu, tôn giáo, ngôn ngữ, nghệ thuật, văn hoá ẩm thực và văn hoá lễ hội. Nghiên cứu những giá trị nền tảng làm nên đặc trưng và sức sống riêng của văn hoá Hoa Kỳ: đó là khả năng tiếp biến và phát tán văn hoá, tính đa sắc tộc, chủ nghĩa cá nhân, đầu óc độc lập, bình đẳng, chủ nghĩa thực dụng… Từ đó tìm ra nguyên nhân và những ảnh hưởng của nền văn hoá Hoa Kỳ đối với thế giới xét trên bình diện văn hoá

Lê, Thế Quế
Dương, Hồng Ánh
Nguyễn, Liên
Nguyễn, Thiết Sơn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22513

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s