Chương trình giảng dạy, triết học, Việt Nam Học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay

Chủ nghĩa duy vật biện chứng;Diễn biến hòa bình;Lý luận chính trị;Trường quân đội nhân dân;Giáo dục chính trị,

The role of the faculty of political theory in the schools Vietnam People’s Army in preventing “peaceful evolution today”

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8978

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s