Chương trình giảng dạy, triết học, xã hội học

Nghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm lý học đại cương của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60.31.80

Nghiên cứu thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với môn tâm lý học đại cương của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60.31.80

119 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Khái quát các vấn đề lý luận về thái độ và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ nói chung, đặc điểm tâm lý sinh viên và môi trường hoạt động của sinh viên. Nghiên cứu thực trạng thái độ của sinh viên đối với môn tâm lý học và các yếu tố ảnh hưởng tới thái độ đ (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Tâm lý học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36428

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s