pháp luật

Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tương thích với pháp luật quốc tế và pháp luật các nước; đồng thời luận giải tính tất yếu của việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở Việt Nam. Đề xuất phương hướng, giải pháp và những kiến nghị cụ thể – đặc biệt là xây dựng mô hình cơ chế thực thi pháp luật về SHTT nhằm nâng cao hiệu quả của cơ chế thực thi pháp luật nói chung và cơ chế thực thi pháp luật về SHTT trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta…

Link bài viêt: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22629

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s